fbpx

Terms and Conditions agreement

1. Algemeen Wedstrijdreglement
Dit Algemene Wedstrijdreglement (“Reglement”) bevat de algemene deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle wedstrijden georganiseerd door de Dutch Student League. Indien voor een specifieke wedstrijd aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zal er een Bijzonder Wedstrijdreglement worden verstrekt voor die betreffende wedstrijd. Dit Bijzonder Wedstrijdreglement kan al dan niet aanvullend zijn op dit Reglement, maar heeft in dat geval voorrang op de bepalingen van dit Reglement.

2. Deelname en uitsluiting
Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige inwoner van Nederland deelnemen, indien hij of zij student is, met uitzondering van personeelsleden en freelance medewerkers van de Dutch Student League en personen die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd, bijvoorbeeld als sponsor.

Minderjarigen mogen deelnemen indien zij voorafgaand toestemming hebben gekregen van hun ouders of voogd. De Dutch Student League behoudt zich het recht naar een bevestiging van deze toestemming te vragen of om deze op andere manieren na te gaan. Bijkomend behoudt de Dutch Student League zich het recht minderjarigen van een wedstrijd uit te sluiten indien zij deze toestemming niet meteen of binnen een door de Dutch Student League opgelegde termijn kunnen voorleggen.
Door deel te nemen erkennen deelnemers dit Reglement en een eventueel Bijzonder Reglement te aanvaarden.

Tenzij anders bepaald mag elke persoon slechts één keer deelnemen aan een wedstrijd. Deelnemen kan enkel in eigen naam en nooit uitgaan van meerdere personen.
De Dutch Student League behoudt zich het recht om personen uit te sluiten van deelname aan (toekomstige) wedstrijden indien er sprake is van onregelmatigheden, misbruik of het overtreden van het Reglement.

3. Wedstrijdverloop
Het wedstrijdverloop en de aard van een wedstrijd (kennisvragen, schiftingsvraag, creatieve actie, …) wordt wedstrijd per wedstrijd bepaald en vermeld.
Indien bij een wedstrijd geen duidelijke winnaar kan worden aangeduid, bijvoorbeeld omdat er te weinig of geen correct beantwoorde vragen zijn, wordt gekeken naar de deelnemers die het juiste antwoord het dichtst benaderd hebben om op basis daarvan alsnog een winnaar aan te duiden. In geval van een gelijke stand onder deelnemers wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld.

4. Prijzen
De Dutch Student League biedt geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Dutch Student League is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een evenement of iets van die aard, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (eigenaar van het telefoonnummer/e-mailadres). Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Indien een prijs verstuurd wordt, is de Dutch Student League niet verantwoordelijk voor beschadiging, vertraagde levering of ontvangst, of verlies van de prijs door de postdiensten of door de koerier. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd is de Dutch Student League evenmin aansprakelijk voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

Winnaars worden gecontacteerd via brief, e-mail, telefonisch contact of via SMS, afhankelijk van de betrokken wedstrijd. Winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt via alle uitingswijzen van het organiserende medium.
Winnaars die gecontacteerd zijn krijgen één maand (30 kalenderdagen) de tijd om hun prijs te claimen en de Dutch Student League van de nodige informatie te voorzien die nodig is om de prijs te kunnen leveren. Na deze maand maakt de winnaar geen aanspraak meer op de prijs en wordt de prijs teruggegeven aan de aanbieder.

5. Algemene bepalingen
Over het wedstrijdreglement, de organisatie, het verloop en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden aanvullend op dit Reglement. Uitslagen en beslissingen van de Dutch Student League en de eventuele wedstrijdjury kunnen nooit worden aangevochten.
de Dutch Student League is niet aansprakelijk indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van de Dutch Student League, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Evenmin is de Dutch Student League aansprakelijk voor een probleem bij de communicatie- of postdiensten waardoor niet kan worden deelgenomen.
de Dutch Student League behoudt zich steeds het recht om het verloop van een wedstrijd op elk moment aan te passen, bijvoorbeeld in het geval van onregelmatigheden of om een correct verloop te kunnen garanderen, en om personen van deelname uit te sluiten.
De winnaars van wedstrijden verlenen de Dutch Student League toestemming om kosteloos hun naam, foto en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van de Dutch Student League.

Deelname aan een wedstrijd impliceert de verwerking van persoonsgegevens van een deelnemer zodat de Dutch Student League deelnemers bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig het Privacy Policy en Cookie Policy van de Dutch Student League of van de betrokken partners, in welk geval het privacy- en cookiebeleid van de partners in kwestie wordt vermeld.
Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
De Dutch Student League kan dit Reglement steeds aanpassen. De oude versie blijft dan enkel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.